Thursday, October 19, 2006

തമിഴ്

അടുത്തത് തമിഴ് ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ മനോഹര ലേഖനം ആയാലോ.

ലേഖനത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലേക്കുള്ള ലിങ്ക്.

ലേഖനത്തിന്റെ മലയാളം വിക്കിയിലേക്കുള്ള ലിങ്ക്.

ഈ ലേഖനം ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം എന്ന വിഭാഗത്തില്‍ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നതാണ്. അതിനാല്‍ തന്നെ ഇത് ഒരു ആധികാരിക ലേഖനമണ്. ഈ ലേഖനം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും തമിഴ് ഭാഷയെക്കുറിച്ച് സാമാന്യ വിവരം നമ്മള്‍ക്ക് കിട്ടും. ഓരോരുത്തരും ഓരോ വിഭാഗം ഏറ്റെടുത്ത് സഹായിക്കൂ.

ചില ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളുടെ മലയാള അര്‍ഥം അറിയില്ലെങ്കില്‍ അതിനു നിങ്ങളെ സഹായിക്കാന്‍ ഒരു ഇംഗ്ലിഷ്-മലയാളം നിഘണ്ടു സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഈ ലിങ്കിലേക്ക് ശ്രീജിത്ത് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവര്‍ അത് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക.

ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭാഗങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാതെ ദയവ് ചെയ്ത് മുങ്ങരുത്. പരിഭാഷ പൂര്‍ത്തിയായാല്‍ അത് മലയാളം വിക്കിയില്‍ നേരിട്ടോ ഇവിടെ കമെന്റ് ആയോ ഇടുക.

താഴെയുള്ള പട്ടികയില്‍ നിന്ന് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പരിഭാഷ ചെയ്യുന്നു എന്നും ഓരോ വിഭാഗത്തിന്റേയും നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്നും അറിയാം. ഏതെങ്കിലും വിഭാഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്താന്‍ എടുക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് അത് വെറെ ആരും പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നു ഉറപ്പു വരുത്തുക.

ക്രമ നം.വിഭാഗംമലയാളത്തിലുള്ള വിഭാഗം

പരിഭാഷ
ചെയ്യുന്ന ആള്‍

നിലവിലുള്ള നില
0PrefaceആമുഖംഷിജുCompleted
1Historyചരിത്രംഷിജുCompleted
2Classificationതരംതിരിവ്ആദിത്യന്‍Completed
3Geographic distributionഭൌമ ശാസ്ത്രപമായ വിതരണംപൊന്നപ്പന്‍Completed
3.1Legal status -മന്‍ജിത്ത്Completed
3.2Spoken and literary variants-മന്‍ജിത്ത്Completed
3.3Dialects -മന്‍ജിത്ത്Completed
4Writing system ലിപിപെരിങ്ങോടന്‍Completed
5Sounds ഉച്ചാരണംദില്‍ബാസുരന്‍In progess
5.1Vowels --
5.2Consonants --
5.3Special character ---
5.4Phonology ---
6Grammar വ്യാകരണംആദിത്യന്‍In progess
6.1Parts of speech ----
6.2Syntax ----
7Vocabularyപദസമ്പത്ത്ശ്രീജിത്ത്Completed
8Examples ഉദാഹരണങ്ങള്‍ശ്രീജിത്ത്Completed
9See also ഇതും കാണുകശ്രീജിത്ത്Completed
10Referencesആധാര പ്രമാണങ്ങള്‍ശ്രീജിത്ത്Completed
10.1Footnotesഅടി കുറിപ്പുകള്‍ശ്രീജിത്ത്Completed
10.2External linksപുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികള്‍ശ്രീജിത്ത്Completed

Tamilதமிழ் tamiḻ

Tamil is one of the few living classical languages and has an unbroken literary tradition of over two millennia. The high level of diglossia exhibited by Tamil, and the prestige accorded to classical Tamil, have resulted in much of the vocabulary and forms of classical Tamil being preserved in modern literary Tamil, such that the higher registers of literary Tamil tend towards the classical language. The classical language also forms an important part of Tamil-medium education: verses from the Tirukkural, a classical work, are, for example, taught in primary school. The ordinary form of the modern language used in speech and writing, in contrast, has undergone significant changes, to the extent that a person who has not learnt the higher literary form will have difficulty understanding it.
The name 'Tamil' is an anglicised form of the native name தமிழ் (IPA /t̪ɐmɨɻ/). The final letter of the name, usually transcribed as the lowercase l or zh, is a retroflex r. In phonetic transcriptions, it is usually represented by the retroflex approximant.
Contents[hide]
1 History
2 Classification
3 Geographic distribution
3.1 Legal status
3.2 Spoken and literary variants
3.3 Dialects
4 Writing system
5 Sounds
5.1 Vowels
5.2 Consonants
5.3 Special character
5.4 Phonology
5.4.1 Elision
6 Grammar
6.1 Parts of speech
6.2 Syntax
7 Vocabulary
8 Examples
9 See also
10 References
10.1 Modern works
10.2 Ancient works
11 Footnotes
12 External links
12.1 General
12.2 Online learning resources
//
[edit]

History

A set of palm leaf manuscripts from the 15th century or the 16th century, containing Christian prayers in Tamil
The origins of Tamil, like the other Dravidian languages are unknown, but unlike most of the other established literary languages of India, are independent of Sanskrit. Tamil has the oldest literature amongst the Dravidian languages (Hart, 1975), but dating the language and the literature precisely is difficult. Literary works in India or Sri Lanka were preserved either in palm leaf manuscripts (implying repeated copying and recopying) or through oral transmission, making direct dating impossible. External chronological records and internal linguistic evidence, however, indicate that the oldest extant works were probably composed sometime in the 2nd century CE.
The earliest extant text in Tamil is the Tolkāppiyam, a work on poetics and grammar which describes the language of the classical period, the oldest portions of this book may date back to around 200 BCE (Hart, 1975). Apart from these, the earliest examples of Tamil writing we have today are rock inscriptions from the 3rd century BCE, which are written in an adapted form of the Brahmi script (Mahadevan, 2003). Linguists categorise Tamil literature and language into three periods: ancient (500 BCE to 700 CE), medieval (700 CE to 1500 CE) and modern (1500 CE to the present). During the medieval period, a number of Sanskrit loan words were absorbed by Tamil, which many 20th century purists, notably Parithimaar Kalaignar and Maraimalai Adigal, later sought to remove. This movement was called thanith thamizh iyakkam (meaning pure Tamil movement). As a result of this, Tamil in formal documents, public speeches and scientific discourses is largely free of Sanskrit loan words.[citation needed]
[edit]

Classification
Tamil is a member of the Tamil language family, which includes the Irula, Kaikadi, Betta Kurumba, Sholaga, and Yerukula languages. This group is a subgroup of the Tamil-Malayalam languages, which falls under a subgroup of the Tamil-Kodagu languages, which in turn is a subgroup of the Tamil-Kannada languages. The Tamil-Kannada languages belong to the southern branch of the Dravidian language family. Tamil is most closely related to Malayalam, spoken in the Indian state of Kerala which borders Tamil Nadu, which linguists estimate separated from Tamil between the 8th and 10th centuries.
[edit]

Geographic distribution
Tamil is the first language of the majority in the southern Indian state of Tamil Nadu, and in northern, eastern and northeastern Sri Lanka. The language is also spoken by small groups of minorities in other parts of these two countries, most notably in the Indian states of Karnataka, Kerala and Maharashtra, and in Colombo and the hill country in Sri Lanka.
During the 19th and early 20th centuries, along with other ethnic Indians, Tamil-speaking indentured servants from India were sent to many parts of the British empire where they founded Tamil-speaking communities amongst the larger Indian diasporas. There are currently sizeable Tamil-speaking populations descended from them in Singapore, Malaysia, South Africa, and Mauritius. Many people in Guyana, Fiji, Suriname and Trinidad and Tobago have Tamil origins, but the language is spoken only by a small number there. (see Tamil diaspora)
Groups of more recent emigrants - refugees from the Sri Lankan civil war, as well as economic migrants such as engineering, IT, medical professionals and academics - exist in Canada (especially Toronto), Australia, the USA and most western European countries.(see Sri Lankan Tamil diaspora)
[edit]

Legal status
Tamil is the Official Language of the Indian state of Tamil Nadu, and is one of 23 nationally recognised Official Languages in the Indian Constitution. Tamil is also an official language of Sri Lanka and Singapore, and has constitutional recognition in South Africa.
In addition, with the creation in 2004 of a legal status for classical languages by the government of India, Tamil became the first legally recognised classical language following a campaign by several Tamil associations supported by academics from India and abroad, most notably Professor George L. Hart, who occupies the Chair in Tamil Studies at the University of California, Berkeley.[1] The recognition was announced by the President of India, Dr. Abdul Kalam, in a joint sitting of both houses of the Indian Parliament on June 6, 2004. [2][3][4]
[edit]

Spoken and literary variants

The opening of the book of Genesis in an 18th century Tamil bible. The language is centamil.
In addition to its various dialects, Tamil also exhibits a rather sharp diglossia between its formal or classic variety, called centamil, and its colloquial form, called koduntamil, a broad term which traditionally referred to all spoken Tamil dialects rather than any one standard form. Diglossia has existed in the language since ancient times - the language used in early temple inscriptions differs quite significantly from the language of classical poetry. In consequence, standard centamil is not based on the speech of any one region, a fact which has helped keep the written language mostly the same across various Tamil speaking regions.
In modern times, centamil is generally used in formal writing and speech. It is, for example, the language of textbooks, of much of Tamil literature and of public speaking and debate. In recent times, however, koduntamil has been making inroads into areas that have traditionally been considered the province of centamil. Most contemporary cinema, theatre and popular entertainment on television and radio, for example, is in koduntamil, and many politicians use it to bring themselves closer to their audience.
Spoken dialects did not have much prestige: Tamils believed that the grammatical rules of literary centamil had been formulated by the gods and they were therefore seen as being the only correct speech (see, for example, Kankeyar, 1840). In contrast to most European languages, therefore, Tamil did not have a standard spoken form for much of its history. In modern times, however, the increasing use of koduntamil has led to the emergence of unofficial 'standard' spoken dialects. In India, the 'standard' koduntamil is based on 'educated non-brahmin speech', rather than on any one dialect (Schiffman, 1998), but has been significantly influenced by the dialects of Thanjavur and Madurai. In Sri Lanka the standard is based on the dialect of Jaffna.
[edit]

Dialects
Tamil dialects are mainly differentiated from each other by the fact that they have undergone different phonological changes and sound shifts in evolving from Old Tamil. Thus the word for "here" - ingu in Centamil (the classic variety) - has evolved into inge in the Kongu dialect of Coimbatore, inga in the dialect of Thanjavur, ingane in the dialect of Tirunelveli, inguttu in the dialect of Ramanathapuram, ingale and ingade in various northern dialects and ingai in some dialects of Jaffna.
Although most Tamil dialects do not differ very significantly in their vocabulary, there are a few exceptions. The dialects spoken in Sri Lanka retain many words that are not in everyday use in India, and use many other words slightly differently. The dialect of the Iyers of Palakkad has a large number of Malayalam loanwords,has also been influenced by Malayalam syntax and also has a distinct Malayalam accent. Finally, the Sanketi, Hebbar and Mandyam dialects, the former spoken by groups of Tamil Iyers and the latter two by Vaishnavites who migrated to Karnataka in the 11th century, retains many features of the Vaishnava paribasai, a special form of Tamil designed in the 9th and 10th centuries to reflect Vaishnavite religious and spiritual values.Bangalore also has its own version of Tamil,and is mainly spoken by the people whose mother tongue is not Tamil and infuses words from Kannada and even Hindi.
Tamil dialects vary according to both region and community. Several castes have their own dialects which most members of that caste traditionally used regardless of where they come from. Some of these differences have begun to fade away in recent years as a result of the anti-casteist movement, but many traces remain and it is often possible to identify a person's caste by their speech.
The Ethnologue lists twenty-two current dialects of Tamil, including Adi Dravida, Aiyar, Aiyangar, Arava, Burgandi, Kasuva, Kongar, Korava, Korchi, Madrasi, Parikala, Pattapu Bhasha, Sri Lanka Tamil, Malaya Tamil, Burma Tamil, South Africa Tamil, Tigalu, Harijan, Sankethi, Hebbar, Tirunelveli, Tamil Muslim and Madurai. Other known dialects are Kongu and Kumari,which are heavily influenced by Malayalam.
Although not a dialect, the Tamil spoken in Chennai (Capital of Tamil Nadu) infuses English words and is called Madras Bashai.
[edit]

Writing system
Main article: Tamil script

History of Tamil script
Tamil is a phonetic language and is subject to well-defined rules of elision and euphony. The present script used to write Tamil text is believed to have evolved from the Brahmi script of the Ashoka era. Later, a southern variant of the Brahmi script evolved into the Grantha script, which was used to write both Sanskrit and Tamil texts. Between the 6th and 10th centuries, a new script called vettezhuthu (meaning letters that are cut) evolved in order to make it easy for creating inscriptions on stone. Some people also call this vattezhuthu (meaning curved letters). The over dot, called puLLi was specially defined in Tamil Grammar Tolkappiyam to distinguish consonants from ligatures. During the print revolution, Veeramaamunivar made some changes to Tamil writing, such as placing vowel markers in both left and right of consonants. Around 1935, Periyar suggested some changes to make it amenable to printing. Some of these suggestions were incorporated by the M.G. Ramachandran government in 1975.
While the script was still evolving, many Sanskrit words were borrowed into Tamil. To facilitate writing these words, some characters from the Grantha script are still retained. However, there are many purists who would argue against the use of such characters as there are well-defined rules in the Tolkāppiyam for Tamilising loan words.
[edit]

Sounds
The Tamil alphabet has 12 vowels and 18 consonants. These combine to form 216 compound characters. There is one special character (aaytha ezutthu), giving a total of 247 characters.
A Tamil tongue twister (file info) — play in browser (beta)
The sentence literally means: "An old pauper stepped on a banana peel, and slipped, slithered, and fell"
Problems listening to the file? See media help.
[edit]

Vowels
The vowels are called uyir ezhuthu (uyir - life, ezhuthu - letter). The vowels are classified into short and long (five of each type) and two diphthongs.
The long (nedil) vowels are about twice as long as the short (kuRil) vowels. The diphthongs are usually pronounced about 1.5 times as long as the short vowels, though most grammatical texts place them with the long vowels.

Short
Long
Front
Central
Back
Front
Central
Back
Close
i

uMid
e
(ə)
oOpen

a

(æː)

(ɔː)
The diphthongs of Tamil are
ai
au
The vowels /ə/, /æː/, and /ɔː/ are peripheral to the phonology of Tamil, occurring only in loanwords.
[edit]

Consonants
The consonants are classified into three categories with six in each category: vallinam - hard, mellinam - soft or Nasal, and idayinam - medium. Tamil has very restricted consonant clusters (eg: never word initial etc.) and has neither aspirated nor voiced stops. Some scholars have suggested that in Chenthamil (which refers to Tamil as it existed before Sanskrit words were borrowed), stops were voiceless when at the start of a word and voiced allophonically otherwise. However, no such distinction is observed by most modern Tamil speakers.
A chart of the Tamil consonant phonemes in the International Phonetic Alphabet follows:

Labial
Dental
Alveolar
Retroflex
Palatal
Velar
Stop
p (b)
t̪ (d̪)
t
ʈ (ɖ)
c (ɟ)
k (g)
Nasal
m


ɳ
ɲ

Fricative
(f)


(ʂ)
(ɕ)

Approximant
ʋ
ɾ̪

ɻ
j
(x)
Lateral approximantɭ


The sounds /b/, /d̪/, /ɖ/, /ɟ/, /g/, /f/, /ʂ/, /ɕ/, /x/ are peripheral to the phonology of Tamil, being found only in loanwords and frequently replaced by native sounds.
[edit]

Special character

Akh
The special character 'ஃ' (pronounced 'akh') is called āytham in the Tolkāppiyam (see Tolkāppiyam 1:1:2). The āytham is rarely used by itself: it normally serves a purely grammatical function as an independent vowel form, the equivalent of the overdot diacritic of plain consonants. The rules of pronunciation given in the Tolkāppiyam suggest that the āytham could have glottalised the sounds it was combined with. Although the character was common in classical Tamil, it fell out of use in the early modern period and is now very rare in written Tamil. It is occasionally used with a 'p' (as ஃப) to represent the phoneme [f].
The āytham is also called ahenam (literally, 'the "ah" sound'). Its resemblance to the three dots that were found on shields in mediaeval times, and the similarity of the name āytham to the word āyutham meaning 'weapon' or 'tool' has resulted in it often being called āyutha ezhuthu (literally, 'the war-weapon letter').
Many researchers now feel that the āytham is actually used to represent the voiced implosive (or closing part or the first half) of geminated voiced plosives inside a word. For example, a word written as 'mu-āytham-dee-dhu' (from MuLL+dheedhu) should be read as 'muddeedhu' (MuLL+dheedhu). (This derivation is in accordance with the puṇarci rules for agglutination in Tamil.) Thus the letter doesn't have a unique pronunciation ('akh') as commonly believed, but takes its pronunciation from the succeeding plosive in the word. Thus it doesn't have a separate place of origin in the oral cavity on its own, it shares the place of origin of the succeeding plosive. This is the reason why Tolkāppiyam calls it a 'Saarbezhuthu' (a dependent letter/sound).
It is used to defend the mixing of other language words in Tamil.
[edit]

Phonology
Unlike most other Indian languages, Tamil does not have aspirated consonants. The Tamil script does not have distinct letters for voiced and unvoiced plosives, although both are present in the spoken language as allophones--i.e., they are in complementary distribution and the places they can occur do not intersect. For example, the unvoiced plosive 'p' occurs at the beginning of the words and the voiced plosive 'b' cannot. In the middle of words, unvoiced plosives commonly occur as a geminated pair like -pp- , while voiced plosives do not usually come in pairs. Only the voiced plosives occur after a vowel, or after a corresponding nasal. Thus both the voiced and unvoiced plosives can be represented by the same script in Tamil without ambiguity, the script denoting only the place and broad manner of articulation (plosive, nasal, etc.). The Tolkāppiyam cites detailed rules as to when a letter is to be pronounced with voice and when it is to be pronounced unvoiced. The rule is identical for all plosives.
With the exception of one rule - the pronunciation of the letter c at the beginning of a word - these rules are largely followed even today in pronouncing centamil. The position is, however, much more complex in relation to spoken koduntamil. The pronunciation of southern dialects and the dialects of Sri Lanka continues to reflect these rules to a large extent, though not completely. In northern dialects, however, sound shifts have changed many words so substantially that these rules no longer describe how words are pronounced. In addition many, but not all, Sanskrit loan words are pronounced in Tamil as they were in Sanskrit, even if this means that consonants which should be unvoiced according to the Tolkāppiyam are voiced.
Phonologists are divided in their opinion over why written Tamil did not distinguish between voiced and unvoiced characters. One point of view is that Tamil never had conjunct consonants or voiced stops - voice was rather the result of elision or sandhi. Consequently, unlike Indo-European languages and other Dravidian languages, Tamil did not need separate characters for voiced consonants. A slightly different theory holds that voiced consonants were at one stage allophones of unvoiced consonants, and the lack of distinction between the two in the modern script merely reflects that.
[edit]

Elision
Elision is the reduction in the duration of sound of a phoneme when preceded by or followed by certain other sounds. There are well-defined rules for elision in Tamil. They are categorised into different classes based on the phoneme which undergoes elision.
Kutriyalukaram - the vowel u
Kutriyalikaram - the vowel i
Aiykaarakkurukkam - the diphthong ai
Oukaarakkurukkam - the diphthong au
Aaythakkurukkam - the special character akh (aaytham)
Makarakkurukkam - the phoneme m
[edit]

Grammar
Main article: Tamil grammar

An excerpt from Tolkaappiyam
Much of Tamil grammar is extensively described in the oldest available grammar book for Tamil, the Tolkāppiyam. Modern Tamil writing is largely based on the 13th century grammar Naṉṉūl which restated and clarified the rules of the Tolkāppiyam, with some modifications. Traditional Tamil grammar consists of five parts, namely eḻuttu, col, porul, yāppu, aṇi. Of these, the last two are mostly applicable in poetry.
Tamil, like other Dravidian languages, is an agglutinative language. Tamil words consist of a lexical root to which one or more affixes are attached.
Most Tamil affixes are suffixes. Tamil suffixes can be derivational suffixes, which either change the part of speech of the word or its meaning, or inflectional suffixes, which mark categories such as person, number, mood, tense, etc. There is no absolute limit on the length and extent of agglutination, which can lead to long words with a large number of suffixes, which would require several words or a sentence in English.
[edit]

Parts of speech
Tamil nouns (and pronouns) are classified into two super-classes (tiṇai) - the "rational" (uyartiṇai), and the "irrational" (aḵṟiṇai) - which include a total of five classes (paal, which literally means 'gender'). Humans and deities are classified as "rational", and all other nouns (animals, objects, abstract nouns) are classified as irrational. The "rational" nouns and pronouns belong to one of three classes (paal) - masculine singular, feminine singular, and rational plural. The "irrational" nouns and pronouns belong to one of two classes (paal) - irrational singular and irrational plural. The paal is often indicated through suffixes. The plural form for rational nouns may be used as an honorific, gender-neutral, singular form.
Suffixes are also used to perform the functions of cases or postpositions. Traditional grammars tried to group the various suffixes into 8 cases corresponding to the cases used in Sanskrit. These were the nominative, accusative, dative, sociative, genitive, instrumental, locative, and ablative. Modern grammarians, however, argue that this classification is artificial, and that Tamil usage is best understood if each suffix or combination of suffixes is seen as marking a separate case. (Schiffman, 1999). Tamil nouns can also take one of four prefixes, i, a, u and e which are functionally equivalent to demonstratives in English.
Like Tamil nouns, Tamil verbs are also inflected through the use of suffixes. A typical Tamil verb form will have a number of suffixes, which show person, number, mood, tense and voice.
Person and number are indicated by suffixing the oblique case of the relevant pronoun (ēn in the above example). The suffixes to indicate tenses and voice are formed from grammatical particles, which are added to the stem.
Tamil has two voices. The first indicates that the subject of the sentence undergoes or is the object of the action named by the verb stem, and the second indicates that the subject of the sentence directs the action referred to by the verb stem.
Tamil has three simple tenses - past, present, and future - indicated by simple suffixes, and a series of perfects, indicated by compound suffixes. Mood is implicit in Tamil, and is normally reflected by the same morphemes which mark tense categories.
Tamil does not distinguish between adjectives and adverbs - both fall under the category uriccol.
Tamil has no articles. Definiteness and indefiniteness are either indicated by special grammatical devices, such as using the number "one" as an indefinite article, or by the context.
In the first person plural, Tamil makes a distinction between inclusive pronouns நாம் (nām) (we), namathu (our) that include the addressee and exclusive pronouns நாங்கள் (nāṅkaḷ)(we), emathu (our) that do not. The bifurcation of the First Person Plural pronoun (we in English) into inclusive and exclusive versions can also be found in a few more languages.
[edit]

Syntax
Tamil is a consistent head-final language. The verb comes at the end of the clause, with typical word order Subject Object Verb (SOV). Tamil has postpositions rather than prepositions. Demonstratives and modifiers precede the noun within the noun phrase. Subordinate clauses precede the verb of the matrix clause.
Tamil is a null subject language. Not all Tamil sentences have subjects, verbs and objects. It is possible to construct valid sentences that have only a verb - such as muṭintuviṭṭatu ("It is completed") - or only a subject and object, such as atu eṉ vīṭu ("That is my house"). Tamil does not have a copula (a linking verb equivalent to the word is) and the word is included in the translations only to convey the meaning.
[edit]

Vocabulary
See also: Wiktionary's list of Tamil words and list of words of Tamil origin
Modern Tamil vocabulary still retains most of the words from classical Tamil. Due to this and because of the emphasis on learning classical works like Tirukkural, classical Tamil is comprehensible in various degrees to most native speakers of today. However, a number of Prakrit and Sanskrit loan words have been adapted and used commonly in modern Tamil. But, unlike some other Dravidian languages, these words are restricted mainly to spiritual terminology and abstract nouns.
Besides Sanskrit, there are a few loan words from Persian and Arabic implying trade ties in ancient times. Since around the 20th century, English words have also begun to be used freely in colloquial Tamil. Some modern technical terminology is borrowed from English, though attempts are being made to have a pure Tamil technical terminology. Many individuals, and some institutions like the Government of Sri Lanka, Tamil Virtual University, and Annamalai University have generated technical dictionaries for Tamil. During the colonial period many loan words from Portuguese and Dutch were introduced into colloquial as well as written Tamil.
There are also many instances of words of Tamil loan words in other languages. Popular examples in English are cheroot (churuttu meaning "rolled up"), mango, mulligatawny (from milagu thanni meaning pepper water) and catamaran (from kattu maram, கட்டு மரம், meaning "bundled logs"). Tamil has also contributed many loan words to Sinhala, Malay and Bahasa Indonesia amongst other South and Southeast Asian languages.
[edit]

Examples
A sample passage in Tamil script with a Romanised transcription:ஆசிரியர் வகுப்பறையுள் நுழைந்தார்.
அவர் உள்ளே நுழைந்தவுடன் மாணவர்கள் எழுந்தனர்.
வளவன் மட்டும் தன் அருகில் நின்றுகொண்டிருந்த மாணவி கனிமொழியுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தான்.
நான் அவனை எச்சரித்தேன்.
aasiriyar vakuppaRaiyuL nuzhainthaar.
avar uLLE nuzhainthavudan maaNavarkaL ezhunthanar.
vaLavan mattum than arukil ninRu kondiruntha maaNavi kanimozhiyudan pEsik kondirunthaan.
naan avanai echarithEn.
English translation of the passage given above:The teacher entered the classroom.
As soon as he entered, the students got up.
Only Valavan was talking to Kanimozhi who was standing next to him.
I warned him.
Notes:
Tamil does not have articles. The definite article used above is merely an artefact of translation.
To understand why Valavan would want to be warned, it is necessary to comprehend Asian social etiquette. It is considered impolite to be distracted when a person of eminence (the teacher in this case) makes an entry and the teacher may feel insulted or slighted.
Word (romanised)
Translation
Morphemes
Part of speech
Person, Gender, Tense
Case
Number
Remarks
aasiriyar
Teacher
aasiriyar
noun
n/a, gender-neutral, n/a
Nominative
honorific plural indicated by suffix ar
The feminine gender aasiriyai can be used here too; the masculine gender aasiriyan is rarely used, considering the honored position of the teacher
vakuppaRaiyuL
inside the class room
vakuppu+aRai
+uL
adverb
n/a
Locative
n/a
Sandhi (called puṇarci in Tamil) rules in Tamil require euphonic changes during agglutination (such as the introduction of y in this case)
nuzhainthaar
entered
nuzhainthaar
verb
third, gender-neutral, past
honorific plural
In an honorific context, the masculine and feminine equivalents nuzhainthaan and nuzhainthaaL are replaced by the collective nuzhainthaar
avar
He
avar
pronoun
third, gender-neutral, n/a
Nominative
honorific plural indicated by suffix ar
In honorific contexts, the masculine and feminine forms avan and avaL are not used
uLLE
inside
uLLE
adverb
n/a
n/a
nuzhainthavudan
upon entering
nuzhaintha +udan
adverb
n/a
n/a
Sandhi rules require a v to be inserted between an end-vowel and a beginning-u during agglutination.
maaNavarkaL
students
maaNavarkaL
collective noun
n/a, masculine, often used with gender-neutral connotation, n/a
Nominative
plural indicated by suffix kaL
ezhunthanar
got up
ezhunthanar
verb
third, gender-neutral, past
plural
VaLavan
VaLavan (name)
VaLavan
Proper noun
n/a, masculine, usually indicated by suffix an, n/a
Nominative
singular
mattum
only
mattum
adjective
n/a
n/a
than
his (self) own
than
pronoun
n/a, gender-neutral, n/a
singular
arukil
near (lit. "in nearness")
aruku + il
adverb
n/a
Locative
n/a
The postposition il indicates the locative case
ninRu kondiruntha
standing
ninRu + kondu + iruntha
adverb
n/a
n/a
the verb has been morphed into an adverb by the incompleteness due to the terminal a
maaNavi
student
maaNavi
pronoun
n/a, feminine, n/a
singular
kanimozhiyudan
with Kanimozhi (name of a person)
kanimozhi + udan
adverb
n/a
Comitative
n/a
the name Kanimozhi literally means sweet language
pEsik kondirunthaan
was talking
pEsi + kondu +irunthaan
verb
third, masculine, past continuous
singular
continuousness indicated by the incompleteness brought by kondu
naan
I
naan
pronoun
first person, gender-neutral, n/a
Nominative
singular
avanai
him
avanai
pronoun
third, masculine, n/a
Accusative
singular
the postposition ai indicates accusative case
echarithEn
cautioned
echarithEn
verb
first, indicated by suffix En, gender-neutral, past
singular, plural would be indicated by substituting En with Om
[edit]

See also
Languages of India
List of national languages of India
List of Indian languages by total speakers
Arwi
[edit]

References
[edit]

Modern works
Kāṅkēyar (1840). Uriccol nikaṇṭurai. Putuvai, Kuveṟaṉmā Accukkūṭam.
Lehmann, Thomas (1989). A Grammar of Modern Tamil. Pondicherry, Pondicherry Institute of Linguistics and Culture.
Mahadevan, Iravatham (2003). Early Tamil Epigraphy from the Earliest Times to the Sixth Century A.D. Cambridge, Harvard University Press. ISBN 0-674-01227-5.
Natarajan, T. (1977), The language of Sangam literature and Tolkāppiyam. Madurai, Madurai Publishing House.
Hart, George L. (1975), The poems of ancient Tamil : their milieu and their Sanskrit counterparts. University of California Press, Berkeley. ISBN 0-520-02672-1.
Pope, GU (1862). First catechism of Tamil grammar: Ilakkaṇa viṉaviṭai - mutaṟputtakam. Madras, Public Instruction Press.
Pope, GU (1868). A Tamil hand-book, or, Full introduction to the common dialect of that language. (3rd ed.). Madras, Higginbotham & Co.
Rajam, VS (1992). A Reference Grammar of Classical Tamil Poetry. Philadelphia, The American Philosophical Society. ISBN 0-87169-199-X.
Schiffman, Harold F. (1998). "Standardization or restandardization: The case for 'Standard' Spoken Tamil". Language in Society 27, 359–385.
Schiffman, Harold F. (1999). A Reference Grammar of Spoken Tamil. Cambridge, Cambridge University Press. ISBN 0-521-64074-1.
Asher, Ron and E. Annamalai (2002) Colloquial Tamil: The Complete Course for Beginners Routledge. ISBN 0-415-18788-5
[edit]

Ancient works
Pavaṇanti Muṉivar, Naṉṉūl Mūlamum Viruttiyuraiyum, (A. Tāmōtaraṉ; ed., 1999), International Institute of Tamil Studies, Chennai.
Pavaṇanti, Naṉṉūl mūlamum Kūḻaṅkaittampirāṉ uraiyum (A. Tāmōtaraṉ ed., 1980). Wiesbaden, Franz Steiner Verlag.
Taṇṭiyāciriyar, Taṇṭiyāciriyar iyaṟṟiya taṇṭiyalaṅkāram: Cuppiramaṇiya Tēcikar uraiyuṭaṉ. (Ku. Mutturācaṉ ed., 1994). Tarmapuri, Vacanta Celvi Patippakam.
Tolkāppiyar, Tolkāppiyam Iḷampūraṇar uraiyuṭaṉ (1967 reprint). Ceṉṉai, TTSS.
[edit]

Footnotes
^ Statement by George L. Hart
^ Item 41 of President Kalam's address to a joint sitting of both houses of Indian Parliament
^ BBC news item on the formal approval by the Indian Cabinet
^ the report submitted by Tamil Nadu State Government to Central Government of India to claim the Classic Language status.
[edit]

External links

Tamil language edition of Wikipedia, the free encyclopedia

Wikibooks has more about this subject:
Tamil

Wikimedia Commons has media related to:
Tamil language
[edit]

General
Ethnologue report
Omniglot resource
Rosetta Project Archive
Language Museum report
UCLA Tamil Profile
A brief review of its history and characteristics
International Forum for Information Technology in Tamil
Tamil Language & Literature
Tamil Studies Conference 2006: Tropes, Territories and Competing Realities
Google Current on Tamil as a search query
247 letters and 24x7
[edit]

Online learning resources
Tamil Language In Context - A project providing online Tamil lessons, including video lessons.
Learn Tamil Through English - Lessons for learning Tamil in PDF format.
Thamil Paadanool - Learn Tamil - A textbook for learning Tamil available both online and in PDF format.
Web Assisted Learning and Teaching of Tamil - University of Pennsylvania's web based lessons for learning Tamil.
Tamil alphabet, pronunciation and language - Omniglot's Tamil page.
Languageshome - Useful Tamil phrases in English and other Indian languages.
Learn to Read Tamil - Simple lessons for learning to read the Tamil alphabet.

24 comments:

ഷിജു അലക്സ്‌‌: :Shiju Alex said...

അടുത്ത ലേഖനം തമിഴ് ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ മനോഹര ലേഖനം ആയാലോ.

ലേഖനത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലേക്കുള്ള ലിങ്ക്.

ലേഖനത്തിന്റെ മലയാളം വിക്കിയിലേക്കുള്ള ലിങ്ക്.

ഈ ലേഖനം ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം എന്ന വിഭാഗത്തില്‍ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നതാണ്. അതിനാല്‍ തന്നെ ഇത് ഒരു ആധികാരിക ലേഖനമണ്. ഈ ലേഖനം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും തമിഴ് ഭാഷയെക്കുറിച്ച് സാമന്യ വിവരം നമ്മള്‍ക്ക് കിട്ടും. ഓരോരുത്തരും ഓരോ വിഭാഗം ഏറ്റെടുത്ത് സഹായിക്കൂ.

പൊന്നപ്പന്‍ - the Alien said...

Geographic distribution ഞാന്‍ പരിഭാഷ ചെയ്യാം

ശ്രീജിത്ത്‌ കെ said...

പദസമ്പത്ത് തൊട്ട് താഴോട്ടുള്ളത് ഞാന്‍ ചെയ്തോളാം ഷിജൂ.

പുകളില്‍ കൊടുത്ത ആ ടേബിള്‍ ഉഗ്രന്‍ ആശയം തന്നെ. അത് എനിക്കൊരുപാടിഷ്ടമായി. താങ്കള്‍ ഒരു പ്രൊഫഷണല്‍ ട്രാന്‍സലേറ്റര്‍ ആകുന്ന മട്ടുണ്ട്.

ഷിജു അലക്സ്‌‌: :Shiju Alex said...

ശ്രീജിത്തേ
ആ ടേബിള്‍ ആര്‍ക്കു വേണമെങ്കിലും (ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം പരിഭാഷവിക്കിയില്‍ അംഗങ്ങള്‍ ആയവര്‍ക്ക് എങ്കിലും) അപ് ഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന വിധത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്‍ പറ്റുമോ.

ദില്‍ബാസുരന്‍ said...

ഇത് വരേയും ഏറ്റെടുത്ത ഭാഗങ്ങള്‍ ഒരാര്‍ട്ടിക്കിളിലും പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കഴുയാത്തതില്‍ ലജ്ജിക്കുന്നു. ഒപ്പമ അവ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് നന്ദിയും പറയുന്നു.

ഇപ്രാവശ്യവും എനിക്ക് പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കൈ വെയ്ക്കാന്‍ ആളുണ്ട് (എന്നെയല്ല :-)) എന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ ഞാന്‍ ഉച്ചാരണം എന്ന ഭാഗം ഏറ്റെടുക്കുന്നു.

ശ്രീജിത്ത്‌ കെ said...

ഒരു സംശയം. ഈ reference എന്നതിന്റെ മലയാളം എന്താ. "A reference to thamizh language" എന്നതെങ്ങിനെ പറയാം?

പാര്‍വതി said...

reference സൂചിക അല്ലേ..

തമിഴ് ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു സൂചിക.

(തെറ്റ് തിരുത്തി തരണം...)
:-)

-പാര്‍വതി

Siju | സിജു said...

സൂചിക index അല്ലെ
reference-നു എന്താ പറയുക..
കിട്ടുന്നില്ലാ ...

ഉത്സവം : Ulsavam said...
This comment has been removed by a blog administrator.
ഉത്സവം : Ulsavam said...

ശ്രീ അപ് ലോഡ് ചെയ്ത നിഘണ്ടു പ്രകാരം

Reference സമം

അടയാളം
പരാമറ്ശം
ഉപദേശം തേടല്‍
സൂചന.

ഇവിടെ "പരാമറ്ശം" ആയിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു.

പെരിങ്ങോടന്‍ said...

ഷിജു,

Classification, Writing System, Sounds എന്നിവയുടെ പരിഭാഷ ഭാഷാശാസ്ത്രപരമായി ശരിയല്ലെന്നു തോന്നുന്നു. Writing System (ലിപി) ഞാന്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നു.

പാര്‍വതി said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Adithyan said...

അവശേഷിക്കുന്ന തരംതിരിവും വ്യാകരണവും ഞാന്‍ വിക്കി പേജില്‍ കൈ വെച്ചിട്ടുണ്ട്.

വ്യാകരണം പകുതി വഴിക്ക് ബ്രെയിക്ക് ഡൌണ്‍ ആയി. മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നില്ല. എസ് ഓ എസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

മന്‍ജിത്‌ | Manjith said...

Legal status, Spoken and literary variants, Dialects

എന്നിവ ആരെങ്കിലും കൈവച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കില്‍ (ഇല്ലെങ്കില്‍ മാത്രം ;) ) ഞാനേറ്റെടുത്തുകൊള്ളാം.

ഷിജു അലക്സ്‌‌: :Shiju Alex said...

മന്‍ജിത്തേ പോസ്റ്റിനോടൊപ്പമുള്ള പട്ടികയില്‍ ആരോക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട‍ല്ലോ.

Legal status, Spoken and literary variants, Dialects ഇതൊന്നും ആരും ഇതു വരെ എടുത്തിട്ടില്ല. അത് മന്‍ജിത്ത് തന്നെ ധൈര്യമായി ചെയ്യൂ.

ഇത് ഒരു ഒന്നൊന്നര ലേഖനം ആയിരുന്നു. (എല്ല്ലാ ഫീച്ചേര്‍ഡ് ലേഖനങ്ങളും ഇതേ പോലെ ആണോ). പരിഭാഷപ്പെടുത്താന്ന് ശരിക്കും ബുദ്ധിമൂട്ടി. പെരിങ്ങോടനോ,സിദ്ധാര്‍ത്ഥനോ, മന്‍ജിത്തോ മറ്റോ ആയിരുന്നു ഈ ലേഖനം മൊത്തം പരിഭാഷ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്തായാലും ചുമര്‍ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ചിത്രം വരക്കാലോ.


പെരിങ്ങോടന്‍ said...
ഷിജു,
Classification, Writing System, Sounds എന്നിവയുടെ പരിഭാഷ ഭാഷാശാസ്ത്രപരമായി ശരിയല്ലെന്നു തോന്നുന്നു.


പെരിങ്ങോടാ തെറ്റു കണ്ടാല്‍ ഉടന്‍ തിരുത്തിക്കോളൂ . ഞങ്ങളാരും ഈ വിഷയത്തില്‍ അത്ര വിവരം ഉള്ളവര്‍ അല്ല. ഭാഷാശാസ്തത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതീക പദങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒട്ടും വിവരമില്ല.

മന്‍ജിത്‌ | Manjith said...

Legal status വിക്കിയില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

qw_er_ty

ക്ലാസിക്ക് എന്നതിന്‍ മാതൃക എന്നതിനേക്കാള്‍ പൌരാണികം എന്നായിരിക്കും കൂടുതല്‍ യോജിച്ച പരിഭാഷ.

ഷിജു അലക്സ്‌‌: :Shiju Alex said...

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയില്‍ ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ആമുഖത്തിന്റെ സമീപത്തുള്ളതു പോലെ ഒരു ഇന്‍ഫോ ബോക്സ് മലയാളം വിക്കിയിലും. കൊടുക്കണം. എനിക്ക് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് അറിയില്ല. ആരെങ്കിലും ഒന്നു സഹായികൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ. പ്ലീസ്സ്‌്‌്‌്

പൊന്നപ്പന്‍ - the Alien said...

ഭൌമ ശാസ്ത്രപരമായ വിതരണം മലയാളം വിക്കിയില്‍ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും കഷ്ടമായിപ്പോയി. മന്‍‌ജിത്ത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു എന്നറിയാതെ ഞാന്‍ Legal Status ഉം Spoken and Literary varants ഉം ഒക്കെ കുത്തിയിരുന്നങ്ങ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി. സായിപ്പിന്റെ സെര്‍വര്‍ ഡൌണ്‍ ആയതു കൊണ്ട് ഞാന്‍ മന്‍‌ജിത്തിന്റെ കമന്റ് കണ്ടില്ല. ഇപ്പൊ ചിരിക്കണോ കരയണോ എന്നറിയാന്‍ വയ്യ. എന്തായാലും പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ഇവിടെ കമന്റ് ആയി ഇട്ടേക്കാം.ഒരു സുവനീര്‍ ആയി.

ഭൌമ ശാസ്ത്രപമായ വിതരണം

തെക്കേ ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്‌നാട്‌, ശ്രീലങ്കയുടെ വടക്കും, കിഴക്കും, വടക്കുകിഴക്കുമുള്ള പ്രദേശങ്ങള്‍, എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭൂരിഭാഗജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക ഭാഷയാണ്, തമിഴ് (തമിള്‍ ). ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലേയും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലെ ചെറിയ ചില ന്യൂനപക്ഷ ജനവിഭാഗങ്ങളും തമിഴ് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളായ കര്‍ണാടകം, കേരളം, മഹാരാഷ്‌ട്ര, ശ്രീലങ്കന്‍ തലസ്ഥാനമായ കൊളംബോ, ശ്രീലങ്കന്‍ പ്രദേശമായ ഹില്‍ കണ്‍ട്രി തുടങ്ങിയിടങ്ങള്‍ ഇതില്‍ പ്രമുഖമാണ്.

പത്തൊന്‍പതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലും, വിശാലമായ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്ന മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വിഭിന്ന ഇന്ത്യന്‍ വംശീയരോടൊപ്പം , തമിഴ് കരാര്‍ തൊഴിലാളികളേയും കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. വലിയ ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ തമിഴ് ഭാഷയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ കൂട്ടായ്മകളും ഇങ്ങനെ രൂപം കൊള്ളുകയുണ്ടായി. സിങ്കപ്പൂര്‍, മലേഷ്യ, തെക്കന്‍ ആഫ്രിക്ക, മൌറീഷ്യസ് എന്നിവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകളില്‍ നിന്നും ഉയിര്‍ക്കപ്പെട്ട താരതമ്യേന വലിയ തമിഴ് സമൂഹങ്ങളെ ഇന്നു കാണാന്‍ കഴിയും. ഗയാന, ഫിജി, സുറിനാം, ട്രിനിടാഡ്, ടൊബാഗോ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും തമിഴ് വംശീയരായ ഒട്ടനവധി ആള്‍ക്കാരുണ്ട്. എന്നാല്‍ തമിഴ് സംസാരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം അവിടങ്ങളില്‍ താരതമ്യേന കുറവാണ്.

ശ്രീലങ്കന്‍ ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളില്‍ നിന്നുണ്ടായ അഭയാര്‍ത്ഥികള്‍, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ, വൈദ്യശാസ്ത്രം, എന്നീ മേഖലകളിലെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ദര്‍, അക്കാദമിക മേഖലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങളാല്‍ കുടിയേറുന്ന പുതിയ കുടിയേറ്റ സംഘങ്ങള്‍ ക്യാനഡ(പ്രത്യേകിച്ച് ടൊറന്റൊ), ആസ്റ്റ്രേലിയ, അമേരിക്കന്‍ ഐക്യനാടുകള്‍, മിക്കവാറും പടിഞ്ഞാറന്‍ യൂറോപ്യന്‍ നാടുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നില നില്ക്കുന്നുണ്ട് .


നിയമ പദവി

ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാണ് തമിഴ്. ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന പ്രകാരമുള്ള 23 ദേശീയ ഭാഷകളില്‍ തമിഴ് ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ശ്രീലങ്ക, സിങ്കപ്പൂര്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും തമിഴിന് ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ പദവിയുണ്ട്. തെക്കന്‍ ആഫ്രിക്ക യിലെ ഭരണഘടനയുടെ അംഗീകാരവും തമിഴിനുണ്ട്.
ഇതിനു പുറമേ , 2004 ല്‍ ഭാരത സര്‍‌ക്കാര്‍, 'ക്ലാസിക്കല്‍ ഭാഷകളുടെ നിയമ പദവി'( Legal Status for Classical Languages ) രൂപീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് നിയമപരമായി അം‌ഗീകരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ക്ലാസിക്കല്‍ ഭാഷയും തമിഴ് ആ‍ണ്. നിരവധി തമിഴ് സംഘടനകളുടേയും ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഒട്ടനവധി അക്കാദമിക പണ്ഡിതന്മാരുടേയും പ്രയത്നഫലമായിട്ടായിരുന്നു ഈ അം‌ഗീകാരം. ബെര്‍ക്കിലി യിലെ കാലിഫോര്‍‌ണിയ സര്‍വകലാശാലയിലെ, തമിഴ് പഠന വിഭാഗത്തിന്റെ തലവനായ (Chair in Tamil Studies) പ്രൊഫസര്‍. ജോര്‍ജ്. എല്‍. ഹാര്‍ട്ടിന്റെ ശ്രമങ്ങള്‍ ഇതില്‍ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. തമിഴിനുള്ള ഈ അം‌ഗീകാരം ഇന്ത്യന്‍ പാര്‍ലമെന്റിന്റെ ഇരു സഭകളുടേയും സം‌യുക്ത സമ്മേളനത്തില്‍ വച്ച് 2004 ജൂണ്‍ 6 ന് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി ഡോ. അബ്ദുള്‍ കലാമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

വായ്‌മൊഴിയിലേയും സാഹിത്യ രൂപങ്ങളിലേയും വ്യതിയാനങ്ങള്‍

വിഭിന്ന പ്രാദേശിക ഭാഷാരൂപങ്ങള്‍ തമിഴിനുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ, അതിന്റെ ക്ലാസ്സിക്കല്‍/ഔദ്യോഗിക രൂപമായ ചെന്തമിഴിനും സം‌സാര ഭാഷയായ കൊടുന്തമിഴിനും ഇടയില്‍ തികച്ചും പ്രകടമായ
ഭാഷാവ്യതിയാനങ്ങളും(diglossia) തമിഴ് പ്രദര്‍‌ശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കൊടുന്തമിഴ് എന്നത് കൃത്യമായ നിയമങ്ങളാല്‍ നിര്‍വചിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഷാ രൂപമല്ല. പകരം തമിഴിന്റെ എല്ലാ വിധ വായ്‌മൊഴി രൂപങ്ങള്‍ക്കും സാമ്പ്രദായികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ്. ആദിമകാലം മുതല്‍ തന്നെ ഈ വ്യതിയാനങ്ങള്‍ തമിഴില്‍ നിലനിന്നിരുന്നു - ക്ഷേത്രലിഖിതങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ ക്ലാസ്സിക്കല്‍ കാവ്യങ്ങളിലേതില്‍ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നമായിരുന്നു. തത്ഫലമായി പ്രാമാണിക ചെന്തമിഴ് (Standard Centamil), ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ മാത്രം സംസാര ഭാഷയില്‍ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ടതായിരുന്നില്ല. ഈ വസ്തുത ഒരു തരത്തില്‍ വായ്‌മൊഴിയില്‍ വ്യത്യ‌സ്തതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ലിഖിത ഭാഷ ഒന്നു തന്നെയാവാന്‍ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആധുനിക കാലഘട്ടങ്ങളില്‍ ചെന്തമിഴ് ഔപചാരികമായ എഴുത്തിനും പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണമായി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍, വലിയ അളവിലുള്ള തമിഴ് സാഹിത്യം, പൊതുപ്രഭാഷണങ്ങള്‍, പൊതുസംവാദങ്ങള്‍ എന്നിവയിലെല്ലാം ചെന്തമിഴാണ് മാധ്യമം. ഈയടുതത കാലങ്ങളില്‍ കൊടുന്തമിഴും പരമ്പരാഗതമായി ചെന്തമിഴ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മേഖലകളില്‍ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും സമകാലികമായ ചലച്ചിത്രങ്ങള്‍, നാടകങ്ങള്‍, ടി വി, റേഡിയോ തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങളിലെ ജനപ്രിയ പരിപാടികള്‍ എന്നിവയിലൊക്കെ കൊടുന്തമിഴ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. തങ്ങളുടെ കേള്‍വിക്കാരിലേക്കു കൂടുതല്‍ എത്തിച്ചേരുവാനായി പല രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകരും കൊടുന്തമിഴ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

വാ‌യ്‌മൊഴി രൂപങ്ങള്‍ക്ക് തമിഴില്‍ വലിയ ആദരവ് ലഭിക്കാറില്ല. ചെന്തമിഴിന്റെ സാഹിത്യ രൂപങ്ങളുടെ വ്യാകരണ നിയമങ്ങളെല്ലാം ദൈവസൃഷ്ടിയാണെന്നും അതിനാല്‍ അവ മാത്രമാണ് ശരിയായ ഭാഷാരൂപമെന്നുമുള്ള വിശ്വാസം തമിഴ് സം‌സ്കാരത്തിലുള്ളത് ഇതിനു കാരണമാണ്. (കാങ്കേയറെ പറ്റിയുള്ള ഈ ലിങ്ക് കാണുക). മിക്ക യൂറോപ്യന്‍ ഭാഷകള്‍ക്കും വിപരീതമായി, അതു കൊണ്ടു തന്നെ തമിഴിന് അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം പ്രാമാണികമായ ഒരു വാ‌യ്‌മൊഴി രൂപം കാണാന്‍ കഴിയില്ല. എന്നാല്‍ ആധുനിക കാലങ്ങളില്‍ കൊടുന്തമിഴിന്റെ വര്‍ദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഉപയോഗത്താല്‍ അനൌദ്യോഗികമായ പ്രാമാണിക പ്രാദേശിക വാ‌യ്‌മൊഴി രൂപങ്ങള്‍ (unofficial standard spoken dialects) രൂപം കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയില്‍, പ്രാമാണിക കൊടുന്തമിഴ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാദേശിക ഭാഷയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയല്ല, പകരം "'വിദ്യാസമ്പന്നരായ ബ്രാഹ്മണരല്ലാത്ത' സമൂഹങ്ങളുടെ വായ്‌മൊഴി" യെ പൊതുവായി ഉള്‍ക്കൊണ്ടു കൊണ്ടും (ഷിഫ്‌മാന്‍, 1998), എന്നാല്‍ തഞ്ചാവൂരിലേയും മധുര യിലേയും ഭാഷാരൂപങ്ങളുടെ വലിയ സ്വാധീനം അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടുമാണ് നിര്‍വചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ശ്രീലങ്കയില്‍ ജാഫ്നയിലെ പ്രാദേശിക ഭാഷയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രാമാണിക കൊടുന്തമിഴ് നിര്‍വചിക്കുന്നത്.
qw_er_ty

ശ്രീജിത്ത്‌ കെ said...

ഈ പരിഭാഷ ഏതാണ്ട് പൂര്‍ണ്ണമായ മട്ടുണ്ടല്ലോ വിക്കി കാണുമ്പോള്‍. ആരെങ്കിലും അത് ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കില്‍ നന്നായിരുന്നു.

ഞാന്‍ പരിഭാഷ ചെയ്ത ‘ഉദാഹരണങ്ങള്‍’ എന്നയിടത്ത് കുറച്ചധികം ആംഗലേയ വാക്കുകള്‍ കടന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അത് തിരുത്താന്‍ സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഷിജു അലക്സ്‌‌: :Shiju Alex said...

ശ്രീജിത്തേ പതിവു പോലെ ദില്‍ബുവിന്റെ ഭാഗം ബാക്കിയാണ്. നമ്മളേല്ലാവരും കൂടി കൈവെക്കേണ്ടി വരുമെന്നാ തോന്നുന്നേ. ദില്‍ബുവിനെയല്ല.

പക്ഷെ ഈ ലേഖനത്തില്‍ ഉള്ള ഉച്ചാരണവും, വ്യാകരണവും കുറച്ചു കട്ടിയാണ്. ഉമേഷ്ജിയെ പോ‍ലെയോ പെരിങ്ങോടനെപോലെയോ ഈ വിഷയം അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തില്‍ മാത്രം ഒന്നു കൈവെച്ചാ‍ല്‍ നന്നായിരുന്നു. ഞാനൊന്നു ശ്രമിച്ചു നോക്കി. സാധാനം കടുകട്ടിയാ. എന്നെകൊണ്ട് പാറ്റുന്നില്ല. അതിനാല്‍ ഈ വിഷയം അറിയുന്ന ആരെങ്കിലുംകൈവെക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്ക് അടുത്ത ലേഖനത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയാലോ.

ദില്‍ബാസുരന്‍ said...

ഷിജൂ,
ശരിയാണ്. എന്റെ ഭാഗം ഇപ്പോഴും ബാക്കിയാണ്. സമയം കിട്ടുന്നില്ല മാഷേ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കുമ്പോള്‍ അത് കടുകട്ടിയും എറ്റവും വലുതുമായ ജോലിയായിരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ നിര്‍ബന്ധമാണ്. ശ്രമിയ്ക്കാഞ്ഞിട്ട്റ്റല്ല സമയം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണ് ഷിജൂ. പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ ഇപ്പോഴും ശ്രമിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചാല്‍ നന്നായിരുന്നു.

Siju | സിജു said...

ട്രാന്‍സ്‌ലേറ്റ്‌ ചെയ്യാന്‍ മെംബര്‍ ആകണമോ..
വിരോധമില്ലെങ്കില്‍ ഒരു കൈ സഹായത്തിനു ഞാന്‍ തയ്യാര്‍.
പക്ഷേ, മഠിയനാ.. പറഞ്ഞ സമയത്തു പണി തീര്‍ക്കില്ല

പൊന്നമ്പലം said...

സ്വരങ്ങള്‍, ഞാന്‍ ചെയ്തു... ചെറിയ ഒരു പാര്‍ട്ട് ആണ്...

Anonymous said...

top [url=http://www.001casino.com/]casino games[/url] hinder the latest [url=http://www.casinolasvegass.com/]online casino[/url] manumitted no store bonus at the best [url=http://www.baywatchcasino.com/]www.baywatchcasino.com
[/url].